• همدان، بلوار سردار شهید همدانی، پارک علم و فناوری همدان طبقه همکف، صندوق پژوهش و فناوری استان همدان
  • ۰۸۱۳۲۵۶۹۱۴۰
  • info@hmrtf.ir
  • ۰۸۱۳۲۵۶۹۱۴۰
  • ۶۵۱۳۹۳۹۶۱۱