صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری استان همدان در سال ۱۳۹۹ با هدف جذب منابع مالی برای  ایجاد بستر سرمایه­ گذاری بخش غیردولتی، ارائه تسهیلات مالی و حمایت­ های قانونی از پژوهشگران و فناوران تاسیس گردیده ­است.