_

سهامداران صندوق

  • ۴۹% بخش دولتی (پارک علم وفناوری همدان۲۵ % ، دانشگاه بوعلی سینا ۱۰%، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ۱۰%، دانشگاه صنعتی ۴%)
  • ۵۱% بخش خصوصی(کنترل گاز اکباتان ۲۴.۶%، نوین رایانه همدان ۱۴.۴% ، آریا سیل پارت ۱۱%  و شرکت آریا سرو سپهر الوند ۱%